Điểm thưởng from [cÚ vIp]~[cÚ lƯờI]

[|§| AdMin ViP lƯờI]
[|§| AdMin ViP lƯờI]

Hum thể đếm đc là bi nhiêu :]]