Điểm thưởng from Devil Jin

[§]Bé Khỏe Bé Ngoan Nhưng Bé Ngu
[§]Bé Khỏe Bé Ngoan Nhưng Bé Ngu

500000000 thấy chưa =))